Statut Stowarzyszenia AKTIW


 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

AKTIW

 

 

 

Wolsztyn, dnia 11 grudnia 2013 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie „AKTIW”,  zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie prawa
o stowarzyszeniach . (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104  zm. Dz. U. z 1990r. Nr 14 poz. 86).

3.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 1a.

1.      Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.      Nadzór nad działalnością Stowarzyszenie  sprawuje Starosta Powiatu Wolsztyńskiego.

 

§ 2.

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a w szczególności teren  województwa wielkopolskiego, oraz powiatu wolsztyńskiego.

2.      Siedzibą Stowarzyszenia jest Wolsztyn.

 

§ 2a.

1.      Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

 

§ 2b.

1.      Stowarzyszenie może używać podłużnej pieczęci zawierającej nazwę  Stowarzyszenia.

 

§ 3.

1.      Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

2.      Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

 

 

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

 

§ 4.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

1.      Rozwijanie i pobudzanie aktywności osób niepełnosprawnych.

2.      Wspieranie i rozbudzanie ich inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju   

społecznego i kulturalnego.

3.      Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

4.      Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, samotnych i w podeszłym wieku.

5.      Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom.

6.      Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób

niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

7.      Działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób

niepełnosprawnych.

8.      Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób

niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych.

9.      Działalność na rzecz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

10.  Działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych.

11.  Inicjowanie i występowanie z wnioskami dotyczącymi zaspokojenia potrzeb wszystkich osób niepełnosprawnych psychicznie, fizycznie w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa, udziału w kulturze irekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej.

 

§ 5.

Stowarzyszenie – działając zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej dąży do osiągnięcia nakreślonych celów poprzez realizację następujących zadań:

1.      Pomoc osobom niepełnosprawnym oraz rozwijanie i intensyfikowanie procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych, ich obywatelskich i zawodowych postaw.

2.      Animowanie społecznej aktywności osób niepełnosprawnych.

3.      Prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i innych form kształcących.

4.      Opracowywanie ekspertyz, analiz, raportów i opinii dotyczących działalności społeczno-kulturalnej.

5.      Gromadzenie i wymiana informacji dotyczących działalności, potrzeb, funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

6.      Animowanie kontaktów i wzajemnej współpracy z zagranicą, a w szczególności z krajami Unii Europejskiej.

7.      Prowadzenie działalności wydawniczej.

8.      Samokształcenie członków stowarzyszenia.

9.      Promocja społecznej aktywności osób niepełnosprawnych.

10.  Organizacja imprez rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych i kulturalnych.

11.  Tworzenie i prowadzenie instytucji o charakterze społeczno-kulturalnym,

klubów i fundacji.

12.  Prowadzenie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.

13.  Rozwijanie i pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych.

14.  Współdziałanie z instytucjami publicznymi i prywatnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia,

15.  Podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez realizację przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych, ekologicznych, edukacyjnych, itp.

16.  Działania na rzecz rozwoju miasta i gminy Wolsztyn,

17.  Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz wystaw, konkursów i prezentacji związanych tematycznie z działalnością statutową Stowarzyszenia.

18.  Współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami i fundacjami o zbieżnych celach i zadaniach.

19.  Podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, turystycznych i ekologicznych oraz inicjowanie form samoorganizacji społeczności Lokalnej.

20.  Udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej członkom Stowarzyszenia jak również na rzecz podmiotów pozostających poza Stowarzyszeniem w zakresie realizacji działań statutowych.

21.  Pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Stowarzyszenia.

22.  Aktywny udział członków Stowarzyszenia w realizacji przedsięwzięć w zakresie rozwoju kultury , sztuki, turystyki, ekologii i szeroko rozumianego rozwoju środowiska lokalnego.

23.  Nawiązywanie partnerskiej współpracy z różnego rodzaju organizacjami działającymi w kraju oraz poza granicami Polski w celu wspierania i wymiany doświadczeń w realizacji działań statutowych Stowarzyszenia.

24.  Wdrażanie nowatorskich metod pracy w zakresie szeroko pojętej animacji kultury.

25.  Uczestnictwo w konferencjach, zjazdach i szkoleniach dotyczących tematyki zbieżnej z zakresem działalności Stowarzyszenia.

26.  Tworzenie bazy umożliwiającej realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

27.  Realizację zadań statutowych w oparciu o wolontariat jako formę aktywnego udziału osób wspierających działalność Stowarzyszenia.

28.  Prowadzenie działalności humanitarnej i charytatywnej.

29.  Podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez pomoc i wyrównywanie szans, rehabilitację społeczną i kulturalną, szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje, seminaria oraz inne formy działalności służące osobom niepełnosprawnym.

 

§ 6.

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych   i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność humanitarną charytatywną.

 

 

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

 

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)   członków zwyczajnych;

2)   członków wspierających;

3)  członków honorowych.

 

§ 7a.

1. Liczba członków Stowarzyszenia musi wynosić co najmniej 15 osób.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo cudzoziemcy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawieni praw publicznych.

 

§ 8.

Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski, lub osoba poniżej 18 roku życia (za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów) a także obywatel innego państwa, który :

-    akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia,

-  deklaruje czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.

 Nabycie praw członka zwyczajnego następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia poprzedzoną złożeniem pisemnej deklaracji członkowskiej.

 

§ 9.

Członek zwyczajny ma prawo :

1.      Zgłaszać wnioski, postulaty, opinie we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych.

2.      Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia.

3.      Uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

4.      Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.

5.      Uczestniczyć we wszelkiego rodzaju zjazdach, spotkaniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia

6.      Legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia

 

 

§ 10.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy :

1.       Przestrzeganie postanowień statutu, wewnętrznych regulaminów orazuchwał władz Stowarzyszenia.

2.      Czynne uczestnictwo w realizacji celów stowarzyszenia.

3.      Regularne opłacanie składek członkowskich, w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4.      Dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

5.      Aktywnie uczestniczyć w działaniach służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

§ 11.

1.      Członkiem wpierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która wspomaga albo ma zamiar wspomagać realizację celów Stowarzyszenie merytorycznie lub finansowo.

2.      Przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia po podpisaniu przez kandydata na członka wspierającego Stowarzyszenia deklaracji, określającej warunki świadczenia pomocy, a także prawa i obowiązki członka wspierającego.

3.      Członek wspierający zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

 

§12.

Członek wspierający ma prawo:

1.       Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.

2.       Brać udział w obradach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3.      Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski, zastrzeżenia oraz sugestie do władz Stowarzyszenia dotyczące działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 13.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

1. Status członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 14.

  1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.      śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka,

b.      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,

c.       wykreślenia przez Zarząd, jeżeli wykonywanie obowiązków statutowych nie jest możliwe z przyczyn niezależnych,

d.      podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu:

-        nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, pomimo wystosowania pisemnego upomnienia,

-        utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych,

-        prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,

-        działania na szkodę Stowarzyszenia,

-        uporczywego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia.

 

2.        Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie rozpatruje powyższe odwołanie na najbliższym zebraniu. Stanowisko Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w przedmiocie odwołania jest ostateczne.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.

3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją

 

§ 16.

1.      Kadencja władz trwa 4 lata wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2.      Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.      W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji  Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członków pochodzących z wyboru.

 

 

 

 

Walne Zebranie

§ 17.

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

2.       W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.

 

§ 18.

1.      Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.

2.      O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być powiadomieni pisemnie co najmniej 7 dni przed planowanym walnym zebraniem.

 

§ 19.

Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie ma co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, to w drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 20.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1.      Uchwalanie kierunków działalności statutowej i zarobkowej Stowarzyszenia.

2.      Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu – na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.      Wybór prezesa i członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego.

4.      Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

5.      Nadawanie godności członka honorowego.

6.      Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

7.      Rozpatrywanie sprawozdań Stowarzyszenia, których sporządzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

8.      Uchwalanie regulaminów.

9.      Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

10.  Podejmowanie uchwały w przedmiocie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji albo przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.

11.  Opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji.

12.  Rozpatrywanie odwołań członków albo kandydatów na członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu.

13.  Podejmowanie uchwał w przedmiocie bilansu rocznego.

14.  Podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

 

§ 21.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a.      Z własnej inicjatywy.

b.      Na wniosek Komisji.

c.       Na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien określać sprawy, które mają zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Walne Zebranie.

 

                                                           `   § 22.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Zarządowi lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22a.

1.      Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący. Walne Zebranie każdorazowo, przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności Przewodniczącym ustanawia się Prezesa bądź członka Zarządu.

2.      Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba że statut lub przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.

3.      Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. 

4.      W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego.

 

§ 22b.

1.      Walne Zebranie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zebrania.

 

 

 

 

 

Zarząd

§ 23. 

1.        Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Głównym zadaniem Zarządu jest reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia.

2.        Zarząd składa się z członków w liczbie 3 W skład Zarządu wchodzi każdorazowo Prezes, Sekretarz i Skarbnik.

3.        (skreślony)

4.        Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego za przestępstwo skarbowe.

5.        Zarząd może dokonać podziału funkcji pomiędzy swoich członków. Zarząd może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu.

 

§ 23a.

1. Członkowie Zarządu powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zebrania.

2. Kadencja członka Zarządu trwa 4 lata.

 

§ 23b.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy urzędujących członków Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Zarządu zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

6. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

 

§ 23c.

1.      Mandat członka Zarządu wygasa:

a.      W razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi Zarządu.

b.      W razie śmierci członka Zarządu.

c.       W razie odwołania przez Walne Zebranie.

d.      W razie upływu kadencji na jaką został powołany.

e.      W razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

f.        W razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

2. W razie, gdy skład Zarządu w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu. Uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

 

§ 23d.

1.    Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

2.    Do składania oświadczeń woli w innych sprawach Stowarzyszenia uprawnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

2.      Dysponowanie/zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.

3.      Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.

4.      Sporządzanie sprawozdań z działalności.

5.      Zwoływanie Walnych Zebrań (zwyczajnych i nadzwyczajnych).

6.      Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.

7.      Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i honorowych.

8.      Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.

9.      Uchwalenie regulaminu Zarządu.

10.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienie członka z obowiązku opłacania składek członkowskich.

11.  Wybór członków honorowych.

12.  Przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie.

13.  Podejmowanie decyzji nabycia lub zbycia ruchomości i nieruchomości.

14.  Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

15.  Ustanowienia pełnomocników Stowarzyszenia.

 

 

Komisja rewizyjna

§ 25.

1.Komisja składa się z trzech członków zwyczajnych, spośród których wybiera Przewodniczącego Komisji i Sekretarza.

2.Komisja jest odpowiedzialna za sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

3.Komisja może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji.

 

§ 25a.

1. Członkowie Komisji powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze uchwały Walnego Zebrania.

2. Kadencja członka Komisji trwa 4 lata.

 

§ 25b.

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Komisji muszą być powiadomieni telefonicznie co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, przy czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku przewodniczącemu Komisji. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Komisji.

4. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy urzędujących członków Komisji.

5. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Komisji zgodnie postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

6. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego Komisji.

 

§ 25c.

1. Mandat członka Komisji wygasa:

a.      W razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia Prezesowi Zarządu.

b.      W razie śmierci członka Komisji.

c.       W razie odwołania przez Walne Zebranie.

d.      W razie upływu kadencji na jaką został powołany.

e.      w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.

f.        w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.

2. W razie, gdy skład Komisji w czasie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Komisji.

 

§ 26.

Do kompetencji Komisji należy:

1.      Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.    Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.

3.    Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

4.    Składnie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

5.    Żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień w związku z prowadzoną kontrolą.

6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

7.    być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

8.    być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

9.    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

10.  Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd.

11.              Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu.

12.  Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

13.  Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

14.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

 

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 27.

1.      Majątek Stowarzyszenia stanowią : nieruchomości, ruchomości i dochody z praw majątkowych.

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:

a.      Składki członkowskie.

b.      Dotacje.

c.       Darowizny.

d.      Środki z zapisów i spadków.

e.      Wpływy z działalności statutowej,

f.        Dochody z działalności gospodarczej.

g.      Środki z funduszy publicznych.

h.      Dochody z ofiarności publicznej.

i.        Dochody z praw oraz majątku ruchomego i nieruchomego.

j.        Wpływy z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie wiążące przepisy prawa.

 

§ 28.

 

1.      Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składa dwóch członków Zarządu.

2.      Do ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

 

 

§ 28a.

Stowarzyszenie nie może:

1.      Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

2.      Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków

władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach

innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.        Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4.        Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VI
Zmiana Statutu.

§ 29.

1.Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd, wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków  Stowarzyszenia.

4. Zmiana statutu zaczyna obowiązywać od daty wskazanej w uchwale Walnego Zebrania. W razie braku wskazania daty rozpoczęcia obowiązywania z chwilą podjęcia uchwały.

 

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 30.

1.Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu, Zarząd zwołuje po 15 minutach kolejne Walne Zebranie, które podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

3.Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

§ 31.

(skreślony)

 

 

 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami).